Ο Σύνδεσμος, για την επίτευξη των στόχων του, σχεδιάζει συντονισμένες δράσεις τόσο για τα μέλη του (επιτροπές, ενημερώσεις & εκπαιδεύσεις) όσο και για την αγορά (έρευνες, συνέδρια, θεματικές / κλαδικές ημερίδες, διασυνδέσεις), τη διεθνή κοινότητα (memberships) και την πολιτεία (παρεμβάσεις για την θεσμοθέτηση και πιστοποίηση του επαγγελματικού ρόλου).
Η Διαχείριση Κινδύνων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, με ιδιαιτερότητες ανά λειτουργικό τμήμα των οργανισμών (function) και πολύ περισσότερο ανά κλάδο εργασιών (industry). Ο Σύνδεσμος οφείλει να διακρίνει και να προσεγγίζει τις ανάγκες των μελών του αναγνωρίζοντας αυτές τις διαφοροποιήσεις και κατά συνέπεια να προσαρμόζει αναλογικά και τις δράσεις του
Η εκπαίδευση των μελών του Συνδέσμου είναι μια από τις σημαντικές προτεραιότητές του. Στα γραφεία του Συνδέσμου υπάρχει εκπαιδευτική αίθουσα χωρητικότητας 10-15 στελεχών για να διεξάγονται σεμινάρια που θα διοργανώνουν οι Επιτροπές, είτε ΔΩΡΕΑΝ είτε με συμβολικό κόστος. Άλλωστε, η ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση των μελών αξίας ίσης με το 80% της ετήσιας συνδρομής τους είναι μια από τις σημαντικές παροχές του Συνδέσμου.
Η εκπαίδευση των μελών αφορά εκπαιδευτικές ημερίδες, short term σεμινάρια (2-3 μέρες) αλλά και μεγαλύτερης διάρκειας εκπαιδευτικές ενότητες μέσω συνεργασιών με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα (δημόσια & ιδιωτικά).
Ο Σύνδεσμος, εκτός από το ετήσιο συνέδριό του, θα διοργανώνει εκδηλώσεις που αφορούν το Risk Management με θεματολογία κυρίως από τις εργασίες των Επιτροπών του. Επίσης, πάλι με πρωτοβουλία των Επιτροπών, θα οργανώνονται παρουσιάσεις εξειδικευμένων εργαλείων και υπηρεσιών για τα μέλη του, από αναγνωρισμένους προμηθευτές της αγοράς ή τα αρωγά μέλη του.
Οι Επιτροπές που αποτελούν τη ‘ραχοκοκαλιά’ του Συνδέσμου, έχουν την ευχέρεια να εκπονούν μελέτες και έρευνες για λογαριασμό του Συνδέσμου ή/και εξωτερικού φορέα, για ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής