Τα μέλη του Συνδέσμου οφείλουν να λειτουργούν βάσει υψηλών προτύπων προσωπικής ακεραιότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς
 1. Τα Μέλη οφείλουν να σέβονται τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Καταστατικών Οργάνων της Ένωσης και να συμμορφώνονται προς αυτές
 2. Τα Μέλη σε κάθε περίπτωση οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο
 3. Τα Μέλη οφείλουν να βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με τον Σύνδεσμο, φροντίζοντας να πληροφορούνται για τις δραστηριότητές του, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και τα Όργανα και να ενισχύουν τις εκδηλώσεις του
 4. Τα Μέλη έχουν υποχρέωση να φροντίζουν να στελεχώνουν τις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της, να επιτελέσουν το έργο που τους ανατίθεται και να φροντίζουν να έχουν τακτική παρουσία στις συνεδριάσεις τους
 5. Η ανάληψη οποιουδήποτε αξιώματος στο Δ.Σ. τα Όργανα, τις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ένωσης είναι τιμητική και δε δικαιολογεί αμοιβή, πλην τυχόν εξόδων τα οποία προεγκρίνονται κατά περίπτωση και καταβάλλονται βάσει νομίμων αποδείξεων
 6. Η ανάληψη οποιουδήποτε έργου για λογαριασμό του Συνδέσμου, εφ’ όσον γίνεται με αμοιβή, δεν επιτρέπεται να υπερβεί την προεγκριθείσα δαπάνη, πρέπει δε να εκτελείται εντός των συμφωνημένων προθεσμιών και με τον τεχνικά και επιστημονικά πλέον ενδεδειγμένο τρόπο
 7. Τα Μέλη έχουν την υποχρέωση να συμπεριφέρονται κατά τρόπο, που να μην εκθέτει τον Σύνδεσμο, τα Όργανα και τους Συνεργάτες του ή τα λοιπά Μέλη σε δυσμενή σχόλια και να σέβονται και να υποστηρίζουν τις προσωπικές προσπάθειες, που καταβάλλονται προς όφελος του Κλάδου
 8. Τα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν ότι εκπροσωπούν την Ένωση ή να ενεργούν για λογαριασμό του, εφ’ όσον δεν τους έχει δοθεί η σχετική εξουσιοδότηση ή δεν το δικαιολογεί το αξίωμα, που τυχόν κατέχουν και πολύ περισσότερο να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα ή δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν από τον Σύνδεσμο
Τα Μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν πνεύμα αμοιβαίας εκτιμήσεως και υγιούς ανταγωνισμού στις σχέσεις τους με τα άλλα Μέλη του Συνδέσμου
 1. Τα Μέλη οφείλουν να σέβονται τους εποπτεύοντες θεσμικούς φορείς του χώρου και να τηρούν τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες και διατάξεις, που διέπουν την επαγγελματική τους υπόσταση
 2. Επίσης, οφείλουν να σέβονται όλους τους άλλους επαγγελματικούς κλάδους που δραστηριοποιούνται στο χώρο και να τηρούν τις τυχόν υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι αυτών
 3. Γενικότερα, τα μέλη οφείλουν να λειτουργούν με ευθυκρισία, εντιμότητα, ακεραιότητα και διαφάνεια