Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εισαγωγή

Ο Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων με έδρα την Ελευθερίου Βενιζέλου 3, 176 71 (Δήμος Καλλιθέας) και διακριτικό τίτλο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων» είναι μια μη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει ως στόχο:
 • την ανάδειξη του ρόλου και του έργου των στελεχών διαχείρισης κινδύνων στην Πολιτεία, σε φορείς αλλά και στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι,
 • την επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη,
 • την ενημέρωση και επιμόρφωσή τους,
 • την επαγγελματική τους επάρκεια,
 • τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία,
 • τη δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς συνδέσμους ομοειδών σκοπών,
 • τη παρακολούθηση των τοπικών & διεθνών εξελίξεων πάνω στα θέματα της Διαχείρισης Κινδύνων και τοποθέτηση επ’ αυτών,
 • την αναζήτηση και παρουσίαση νέων σχετικών τεχνολογιών και
 • την εκπόνηση μελετών με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των μελών αλλά και της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Με την παρούσα Πολιτική θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών μας και η νόμιμη επεξεργασία αυτών αποτελεί προτεραιότητα και βασικός μας στόχος και συνεπώς συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις του  Νέου Γενικού Κανονισμού (GDPR).

Δεδομένα που Συλλέγουμε

Για την επίτευξη του σκοπού του Συνδέσμου μας και την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στα Μέλη μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα πιο κάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
 1. ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου,
 2. διεύθυνση φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού προσώπου,
 3. αριθμός σύνδεσης σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου,
 4. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («e-mail»),
 5. αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Δ.Ο.Υ,
 6. επαγγελματική ιδιότητα και
 7. όνομα της εταιρείας στην οποία απασχολείται καθώς και τη θέση του σε αυτή.

Σκοπός της συλλογής των προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού του Συνδέσμου αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στα μέλη μας, συλλέγονται και διατηρούνται τα παραπάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με στόχο την επικοινωνία μεταξύ των μελών αλλά και την γενικότερη υποστήριξη των σκοπών του Συνδέσμου.

Κάθε Μέλος καλείται να δηλώσει ρητά τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον / την αφορούν ενώ η συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, τα μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση άρσης της αρχικής τους συναίνεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών, θα έχει ως αποτέλεσμα την διαγραφή τους από τον Σύνδεσμο Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων, συνεπώς και αδυναμία του Συνδέσμου να προσφέρει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες σε αυτά τα μέλη.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Μελών

Με το παρόν ο Σύνδεσμος σας ενημερώνει ότι δεν γνωστοποιεί, δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει σε κανένα τρίτο πρόσωπο τα δεδομένα που έχει συλλέξει, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία ή κατόπιν εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων ενδέχεται να επεξεργαστεί και να διαβιβάσει σε τρίτους απλά προσωπικά δεδομένα σας, για προωθητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε το δικαίωμα αναίρεσης της προηγούμενης ενέργειας, ενημερώνοντας εγγράφως τον Σύνδεσμο στα δημοσιευμένα στοιχεία επικοινωνίας.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων των Μελών

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των Μελών μας για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία και τη διεκδίκηση κάθε φύσεως απαιτήσεων. Για τις περιπτώσεις όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση, τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η συγκατάθεση και δεν έχει ανακληθεί.

Δικαιώματα των Μελών που απορρέουν από τον Κανονισμό

Σας ενημερώνουμε ότι η νομοθεσία σας παρέχει τα εξής δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε:

α) Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το είδος των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής καθώς και πρόσβαση στα δεδομένα αυτά

β) Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που σας αφορούν και είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ) Δικαίωμα διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή των δεδομένων επιτρέπεται και δεν αντίκειται στις εν γένει υποχρεώσεις του Σωματείου μας, οι οποίες απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Δικαίωμα περιορισμού: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, για όσο διάστημα υπάρχει κάποια αμφισβήτηση αναφορικά με την επεξεργασία τους.

Αποδοχή της Πολιτικής από τα Μέλη

Ο Σύνδεσμος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όποτε αυτό απαιτείται. Για το λόγο αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις. Με την υποβολή κάθε αίτησης εγγραφής σας ως Μέλη του Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύσει.

Ασφάλεια και Επικοινωνία

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων που μας εμπιστεύεστε.

Για οποιοδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή / και εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Συνδέσμου (+302111828466) ή / και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info[@]harima.gr
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ένα παρά την επικοινωνία μαζί μας, θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η ορθή επεξεργασία και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr