Κυρίαρχος στόχος του Συνδέσμου είναι η αναγνώριση, θεσμοθέτηση και προάσπιση του επαγγελματικού ρόλου του Risk Executive / Officer / Manager / Director / CRO στην Πολιτεία και το επιχειρηματικό γίγνεσθαι, με δράσεις που στοχεύουν:
  • στην ανάδειξη του ρόλου και του έργου των στελεχών διαχείρισης κινδύνων στην Πολιτεία, σε φορείς αλλά και στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι,
  • στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη,
  • στην ενημέρωση και επιμόρφωσή τους,
  • στην επαγγελματική τους επάρκεια,
  • στη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία,
  • στη δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς συνδέσμους ομοειδών σκοπών,
  • στη παρακολούθηση των τοπικών & διεθνών εξελίξεων πάνω στα θέματα της Διαχείρισης Κινδύνων και τοποθέτηση επ’ αυτών,
  • στην αναζήτηση και παρουσίαση νέων σχετικών τεχνολογιών και
  • στην εκπόνηση μελετών με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των μελών αλλά και της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.